O firme

Gar­de­nia Slo­va­kia – jej pro­dukčné port­fólio pokrýva: – výroba a predaj čer­stvých húb, – výroba a predaj spra­co­v­aných húb, – výroba pesto­vateľského sub­strátu – kom­postu na pesto­vanie húb.

Špe­cial­izu­jeme sa na kul­tivo­vané huby: – šampiňóny biele; – šampiňóny kré­mové, – hliva ustri­cová, – shii take.

Gar­de­nia Slo­va­kia je tím pro­fe­sionálov, ktorý disponuje mod­erným stro­jovým vybavením, chladenými skladmi a vlast­nou dopravou, s prepra­co­v­anou logis­tikou. Dlhoročné skúsenosti per­son­álu a adekvátne tech­nické vybave­nie garan­tujú, že výrobky sú dodané včas a najvyššej kvalite

Maszyna do pakowanie

Huby sú spra­co­v­ané ster­il­izá­ciou, sú balené v hli­nených vre­ci­ach, ktoré udržujú pôvodnú chuť a nutričné hod­noty. Výhoda využi­tia tohto typu bale­nia spočíva v sklad­nosti a logis­tike pri transporte.